Fârâbî

Farabi, ilimleri sınıflandırdı. Ona gelinceye kadar ilimler trivium (üçüzlü) ve quadrivium (dördüzlü) diye iki kısımda toplanıyordu. Nahiv, mantık, beyan üçüzlü ilimlere; matematik, geometri, musiki ve

Yapay Zekâ 1 – Kanser 0

Yapay zekâ (Artificial Intelligence), istenilen görevi yerine getirmek için insan zekâsını taklit eden bir sistemdir. Öneri motorları, sohbet robotları, akıllı asistanlar gibi çeşitleri günümüzde daha

Georg Ohm

Ohm’un bulduğu ve bugün Ohm Kanunu olarak bilinen, I = V R {\displaystyle I={\dfrac {V}{R}}} üç değişkenli formül, tüm elektrik devrelerinin temelini oluşturmaktadır. Bu buluşundan

Ömer Hayyâm

İbn Sînâ ekolüne mensup bir âlim-filozof olduğu kabul edilen Ömer Hayyâm cebir, geometri, astronomi, fizik ve tıpla ilgilenmiş, müzikle uğraşmış, ayrıca adını ölümsüzleştiren rubâîlerini kaleme

1 19 20 21 22 23 25